Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Dzisiaj jest: 29 Wrzesień 2023        Imieniny obchodzą: Michalina, Michał, Rafał

Regulamin


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2018 z 25.05.2018
Dyrektora PiGBP Jerzmanowice

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG
Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach

ROZDZIAŁ I

ZNACZENIE POJĘĆ ZASTOSOWANYCH W REGULAMINIE

§ 1

Ilekroć w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach jest mowa o:

1. Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach i 3 filiach wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/2018 Dyrektora PiGBP w Jerzmanowicach z dnia 25 maja 2018 r.

2. Bibliotece – rozumie się przez to Bibliotekę główną w Jerzmanowicach i 3 filie biblioteczne w Przegini. Racławicach i Sąspowie.

4. Zbiorach – rozumie się przez to książki, zbiory specjalne tj.: materiały audiowizualne (audiobooki), zbiory elektroniczne zinwentaryzowane oraz gry.

5. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną (dorośli, młodzież i dzieci) będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Cudzoziemca posiadającego stały lub tymczasowy adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, korzystającą/ korzystającego z Biblioteki.

6. Użytkowniku niepełnoletnim – rozumie się przez to Użytkownika w wieku poniżej 18 –go roku życia.

7. Użytkowniku pełnoletnim – rozumie się przez to Użytkownika w wieku powyżej 18 – go roku życia.

8. Karcie zapisu – rozumie się przez to dokument zawierający: 1) nazwisko, imię, imiona rodziców, kategorię zawodową (osoby uczące się, pracujące i inne), PESEL, datę urodzenia, adres zameldowania i korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), 2) oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień, 3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych wskazanych przez Użytkownika w Karcie zapisu w celu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, 4) dane rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku Użytkowników niepełnoletnich.

9. Karcie bibliotecznej – rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie Karty zapisu i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym umożliwiający korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki.

10. Prolongacie – rozumie się przez to przesuniecie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów należących do Biblioteki.

11. Przetrzymaniu – rozumie się przez to niezwrócenie przez Użytkownika wypożyczonych uprzednio zbiorów w terminie określonym przepisami niniejszego Regulaminu.

12. Księgozbiorze podręcznym – rozumie się przez to celowo dobraną i wydzieloną w Czytelni część Zbiorów, składającą się głównie z wydawnictw informacyjnych, udostępnianych na miejscu.

13. Stanowisku komputerowym – rozumie się przez to wydzielone stanowisko, wyposażone w sprzęt komputerowy, przeznaczony do korzystania przez Użytkowników.

I.            PRAWO KORZYSTANIA 

 1. Zbiory PiGBP w Jerzmanowicach są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne.
 2. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna, która umożliwia korzystanie z Biblioteki głównej i z 3 filii Biblioteki na terenie gminy.
 3. Kartę biblioteczną otrzymuje Użytkownik biblioteki przy zapisie. Pierwsze wydanie karty jest bezpłatne. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty bibliotecznej, opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 10 zł. Oświadczenie o utracie karty bibliotecznej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy:

a. okazać ważny dowód tożsamości (np. dowód osobisty, paszport)
b. podpisać wypełnioną kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.

5. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie:

a) tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz
b) pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na druku karty zapisu.

6. Użytkownik rezygnujący z usług Biblioteki, ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych z ewidencji Użytkowników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że Użytkownik zwrócił wszystkie wypożyczone Zbiory i nie ma żadnych zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. Usunięcie danych osobowych z ewidencji Użytkowników odbywa się po przedłożeniu do Biblioteki przez Użytkownika wypełnionego i podpisanego „Wniosku o usunięcie danych osobowych z bazy danych Użytkowników PiGBP w Jerzmanowicach, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
7. Użytkownik, który zgłosi wniosek o likwidację konta bibliotecznego jest zobowiązany do zwrotu karty bibliotecznej.
8. Użytkownik wypożycza książki osobiście, okazując każdorazowo kartę biblioteczną lub dokument potwierdzający tożsamość. Karty bibliotecznej nie wolno nikomu odstępować.
9. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje konto. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
10. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania i / lub adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-maila. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, pisma kierowane do Użytkownika na dotychczasowy adres będą uważane za doręczone.
11. Użytkownik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
12. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia i spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.
13. PiGBP w Jerzmanowicach nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
14. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:

1) zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
2) używających słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
3) nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających.

II.            WYPOŻYCZANIE

 1. W wypożyczalni obowiązuje system wolnego dostępu do półek.
 2. Czytelnik wypożycza materiały biblioteczne osobiście, okazując każdorazowo kartę biblioteczną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres 1 miesiąca. Więcej – za zgodą bibliotekarza. Po upływie 1 miesiąca istnieje możliwość prolongaty o kolejny miesiąc za pośrednictwem katalogu on-line, telefonicznie, e-mailowo lub bezpośrednio u bibliotekarza. Prolongować termin zwrotu można trzy razy.
 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonego materiału bibliotecznego, jeżeli Czytelnik zwróci się z taką prośbą przed upływem terminu zwrotu i danej pozycji nie zamówił inny Czytelnik Biblioteki.
 5. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin zwrotu materiałów bibliotecznych, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, literatura popularnonaukowa, podręczniki itp.).
 6. Do użytkowników, którzy udostępnili swoje adresy e-mailowe, są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej przypomnienia, informujące o zbliżającym się terminie zwrotu oraz upomnienia po przekroczeniu terminu wypożyczenia zbiorów.
 7. Upomnienia są generowane automatycznie przez system i za ich wysłanie nie pobiera się opłat.
 8. Po upływie terminu zwrotu książek Biblioteka nie dokonuje prolongaty.
 9. Prolongaty można dokonać telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub osobiście w lokalu Biblioteki.
 10. Na życzenie Czytelnika Biblioteka może zamówić lub zarezerwować materiały biblioteczne lub Czytelnik może dokonać tych czynności sam przez Internet.
 11. Czytelnik korzystający z katalogu on-line po zalogowaniu w systemie, ma możliwość zamówić lub zarezerwować zbiory.
 12. Rezerwowaną książkę należy odebrać w ciągu pięciu dni roboczych licząc od dnia złożenia rezerwacji. Po upływie tego terminu materiały mogą być udostępnione innemu użytkownikowi,a rezerwacja zostanie skasowana.
 13. Czytelnik jest zobowiązany poinformować Bibliotekę o rezygnacji z rezerwacji z zamówionych materiałów: osobiście, telefonicznie lub anulować rezerwację poprzez własne konto.
 14. Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych korzysta się wyłącznie na miejscu.
 15. Czytelnik, który nie uregulował opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, nie może wypożyczać do czasu wpłacenia należności.

 III       KAUCJE

 1. Biblioteka może pobrać kaucję w przypadku, gdy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez bibliotekę.
 2. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz, w wysokości 30 zł lub wyższej za jeden wypożyczony wolumin, w zależności od rynkowej wartości wypożyczanego materiału. Wysokość kaucji określa bibliotekarz.
 3. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, winien poinformować o tym bibliotekę trzy dni przed terminem wycofania. Kaucja nie jest oprocentowana i jej zwrot nie uwzględnia skutków inflacji.
 4.  Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni przez Czytelnika, kaucje nieodebrane przechodzą na dochody Biblioteki.

IV           POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną
  i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiału bibliotecznego czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiego samego materiału (rodzaj, tytuł, wydanie to samo lub późniejsze), a jeżeli nie jest to możliwe – innego materiału wskazanego przez Bibliotekę lub wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości wyznaczonej przez Bibliotekę.
 4. Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

IV           PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony Regulaminem Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,10 zł za 1 materiał biblioteczny za każdy dzień po terminie zwrotu.
 2. Za każde wysłane upomnienie Biblioteka pobiera opłatę w wysokości aktualnego cennika.
 3. W przypadku przetrzymania materiałów ponad określony termin, elektroniczny system wypożyczeń zaczyna naliczać opłatę, o której mowa w ust.1.
 4. Do 30 dni od dnia powstania zobowiązania Użytkownik może korzystać ze wszystkich usług Biblioteki za wyjątkiem możliwości wypożyczenia materiałów, z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7. Po upływie 30 dni konto Użytkownika zostaje zablokowane do czasu uregulowania zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
 5. Użytkownik może ponownie wypożyczać materiały biblioteczne po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Użytkownik może uzyskać zgodę na udostępnienie lub prolongatę materiałów bibliotecznych pomimo nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz z Biblioteki głównej lub filii, z której pochodzą udostępnione materiały.
 6. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia mogą jednorazowo wypożyczyć materiały mimo nieuregulowanej opłaty za przetrzymanie, o ile wynosi ona poniżej 10,00 zł.
 7. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II
CZYTELNIA

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy.
 2. Korzystanie jest bezpłatne.
 3. Zgłaszający się użytkownik jest zobowiązany przedstawić u dyżurnego bibliotekarza kartę biblioteczną lub dowód tożsamości.
 4. Użytkownik po wpisaniu do zeszytu odwiedzin imienia i nazwiska zajmuje miejsce wskazane przez bibliotekarza.
 5. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.
 6. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca udostępnione książki i czasopisma.
 7. Zbiorów czytelni nie wypożycza się do domu.
 8. Za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych materiałów, użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości ustalonej przez Bibliotekarza w zależności od stopnia uszkodzenia wartości użytkowej.
 9. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych.
 10. Na drukowanie, kopiowanie itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.
 11. W czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia i spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich czytelników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

 ROZDZIAŁ III

CZYTELNIA KOMPUTEROWA

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z dostępu do komputerów i Internetu mają wszyscy Użytkownicy zapisani do Biblioteki, zobowiązujący się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne. Rejestr korzystania z czytelni prowadzi Bibliotekarz.
 3. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo. Można korzystać z gier oraz innych programów służących zabawie, po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 4. Czytelnik korzystający z czytelni komputerowej wpisuje się do rejestru.
 5. Czas korzystania z komputera 1 osoby w danym dniu wynosi 1 godzinę. Bibliotekarz ma prawo ograniczyć czas dostępu do komputera.
 6. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 7. Na stanowiskach komputerowych w Bibliotece Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na tych komputerach oraz z Internetu.
 8.  Z edytorów tekstów zainstalowanych na bibliotecznych komputerach można korzystać do redagowania tekstów. Teksty takie Użytkownicy powinni zapisywać na własne nośniki. Nie należy pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku pozostawienia własnych plików Użytkownika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarzy.
 9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na komputerach należących do Biblioteki.
 10. Zabronione jest:
 • instalowanie oraz korzystanie z programów i filmów pochodzących spoza Biblioteki, w tym pobranych z Internetu nielegalnych programów i plików,
 • konfigurowanie przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów oraz dokonywanie prób łamania istniejących zabezpieczeń systemowych,
 • kopiowanie na prywatne nośniki programów znajdujących się w posiadaniu Biblioteki,
 • otwieranie w Bibliotece stron internetowych propagujących przemoc, nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej lub kulturowej, zawierających elementy pornograficzne, związanych ze sprzedażą środków odurzających lub psychoaktywnych oraz innych treści zabronionych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • wykonywanie przy pomocy stanowisk komputerowych czynności naruszających prawa autorskie twórców oraz dystrybutorów oprogramowania i danych,
 • przesyłanie i udostępnianie treści mogących w jakiś sposób naruszać czyjeś prawa osobiste, rozsyłać treści o charakterze reklamowym oraz rozpowszechniać wirusy komputerowe,
 • pobieranie z Internetu lub otwieranie dużych programów i plików, których działanie obciąża sieć internetową i zakłóca funkcjonowanie innych programów, urządzeń i sieci w Bibliotece,
 • wykorzystywanie komputerów w celach zarobkowych.

11. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę Użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy Użytkownik wykonuje czynności zabronione i niepożądane.
12. Pracę na bibliotecznych stanowiskach komputerowych należy kończyć 10 minut przed zamknięciem Biblioteki.
13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
14. Za spowodowane zniszczenia materiałów lub sprzętu użytkownik ponosi koszty w pełnej wysokości, które umożliwią naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.
15. Drukowanie należy zgłaszać bibliotekarzowi.
16.  Cennik usług świadczonych odpłatnie określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
17. Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.
18. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
19. Podejmowanie działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych, dezorganizację sieci komputerowej, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, a także przeglądanie stron www i/lub korzystanie z materiałów własnych zawierających treści pornograficzne oraz sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego jest niedozwolone.
20. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy Biblioteki mają prawo podejmowania interwencji.
21. W przypadku konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.
22. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są ponadto do:

 • przestrzegania zasad współżycia społecznego i nie utrudniania korzystania z biblioteki innym użytkownikom poprzez swoje działania lub zaniechania;
 • pozostawienia wierzchniego okrycia w miejscach do tego przeznaczonych.
 • nie wnoszenia dużych toreb, teczek, plecaków itp. do czytelni i wypożyczalni;
 • pozostawiania rowerów poza budynkiem,
 • spożywania posiłków i napojów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, wskazanych przez bibliotekarza;
 • nie palenia tytoniu i e-papierosów na terenie budynku Biblioteki;
 • zachowania ciszy i wyciszenia telefonów komórkowych w czytelni.
  23. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki. Skargi, wnioski i uwagi można zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej Dyrektorowi.

ROZDZIAŁ IV

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach, ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice, NIP 677 13 12 829, REGON 350951997..
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach jest Patrycja Hładoń, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki, umożliwienia pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie zbiorów, a także prowadzenia badań czytelniczych i statystycznych.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539 wraz ze zm.), ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439 wraz ze zm.) oraz zgoda Użytkownika - zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych’’ (art. 6 akapit 1 lit. a i c)”.
 5. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do nabycia prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
 6.  Dane osobowe są udostępniane podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9.  Dane osobowe są przetwarzane automatycznie.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

ROZDZIAŁ V

 PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
 2. Skargi, wnioski i uwagi można zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej Dyrektorowi Biblioteki.
 3. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 4. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas Bibliotekę główną i Filie biblioteczne lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu szkolenia, awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 5. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie internetowej Biblioteki: www.bibliotekajerzmanowice.pl, w Bibliotece oraz w poszczególnych filiach Biblioteki na terenie gminy.
 6.  Zmiana regulaminu nie wymaga dla swej skuteczności stosownego doręczenia.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.

________________________________________________________

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach

 

OŚWIADCZENIE O UTRACIE KARTY

Imię i nazwisko: .............................................................................................................

Adres zamieszkania: ........................................................................................................

...................................................................................................................................

 

Oświadczam, że moja karta biblioteczna nr ……………………..……............... została zniszczona/zgubiona/skradziona.*

Zobowiązuję się do uregulowania opłaty za wydanie duplikatu karty w dniu jej odbioru.

Jerzmanowice, dn. .....................................

 

                                  ……..…........................................................................

                                       data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie


 _________________________________________________________

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach

           

Powiatowa i Gminna Biblioteka
Publiczna w Jerzmanowicach
32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97
(administrator danych)

 WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH Z BAZY DANYCH UŻYTKOWNIKA

 PiGBP w Jerzmanowicach

 

Imię/imiona: ………………………………………………………………………………………………

Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………

Nr karty Użytkownika: ……………………………………………………………………………

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ja niżej podpisana/y zwracam się z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych oraz całkowite usunięcie danych z bazy danych Użytkowników Powiatowej
 i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach, 32-048 Jerzmanowice, ul. Centralna 97.                     

………………………………………                                 ……………………………………………

     (miejscowość, data)                                              (podpis wnioskodawcy)

 

 Dane zostały zweryfikowane na podstawie dowodu osobistego Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika zostały usunięte z ewidencji.

 

 ……………………………………….                                                  ……………………………………………

       (miejscowość, data)                                                             (podpis bibliotekarza)

_________________________________________________________

 Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE W BIBLIOTEKACH           

RODZAJ OPŁATY

OPŁATA

Kaucja zwrotna

30,00 zł/
lub więcej za 1 wolumin

Wydanie karty bibliotecznej

bezpłatnie

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej

10,00

Upomnienia

zgodnie z aktualnie
obowiązującym cennikiem

Opłata za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych

0,10 zł za każdy materiał biblioteczny,
za każdy dzień po terminie zwrotu

Zniszczenie, uszkodzenie, utrata materiałów bibliotecznych

Należność szacowana wg wartości szkody nie mniej niż aktualna wartość rynkowa

Wydruki z komputera (czarno-białe)
ksero – 1 strona A4

0,40 zł

Wydruki z komputera
ksero – dwustronne A4

0,80 zł

Skanowanie 1 strona A4

 

0,40 zł

LAMINOWANIE

Laminowanie

Opłata

Usługa dostępna

Wizytówka (60x95)

1,50 zł

 

PiGBP Jerzmanowice

 

1 strona A5

2,00 zł

1 strona A4

2,50 zł

1 strona A3

4,00 zł

BINDOWANIE

Ilość stron

Grzbiet

Opłata

Usługa dostępna

Do 25 stron

8 mm

3,00 zł

 

 

PiGBP Jerzmanowice

26 – 50 stron

10 mm

4,00 zł

51 – 75 stron

12 mm

5,00 zł

75 – 100 stron

14 mm

6,00 zł

101 – 150 stron

19 mm

7,00 zł

151 – 200 stron

25 mm

8,00 zł


 Niniejszy cennik obowiązuje od 25.05.2018 r.
Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

 

di.jpg
dk.jpg
2011 Regulamin.
Powered by Joomla 1.7 Templates